RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Charakteristiky letounu

Vliv tvaru křídla na jeho aerodynamické vlastnosti

Křídlo má ze všech částí letounu největší vliv na celkové aerodynamické síly.

Shrnutí poznatků:

Vliv štíhlosti:

 • čím je menší štíhlost křídla, tím větší úhel náběhu potřebujeme pro dosažení určitého součinitele vztlaku
 • u letounů o malých štíhlostech je otáčení okolo podélné osy malo tlumeno
 • štíhlost nemá podstatný vliv na maximální vztlak

Vliv půdorysu:

 • křídlo eliptického půdorysu má nejmenší indukovaný odpor
 • křídlo obdélníkového půdorysu má nejvýhodnější vlastnosti při přetažení
 • šíp křídla zvyšuje indukovaný odpor
 • kladný šíp a zúžení křídla zhoršuje vlastnosti při přetažení

Vliv tvaru profilu:

 • maximální součinitel vztlaku stoupá se zvětšováním tloušťky asi do 12-14% poměrné tloušťky, pak klesá
 • součinitel odporu se zvyšuje s tloušťkou, v praxi se proto používají profily jen do 18-20% poměrné tloušťky
 • maximální součinitel vztlaku stoupá se zakřivením
 • součinitel odporu při nulovém součiniteli vztlaku vzrůstá se zakřivením
 • součinitel klopivého momentu při nulovém součiniteli vztlaku vzrůstá se zakřivením
 • při dvojitém zakřivení střední křivky (autostabilní profily) je průběh klopivých momentů výhodný pro stabilitu
 • nejvyšší maximální součinitel vztlaku mají profily s polohou maximálního prohnutí mezi 15-30%
 • maximální součinitel vztlaku se s rostoucím poloměrem náběžné hrany zvyšuje
 • malý poloměr náběžné hranyje výhodný pro laminární profily

Interference

Každé těleso nacházející se v proudu tekutiny ovlivňuje rychlosti a tlaky v proudu do značné vzdálenosti od sebe. Dvě tělesa umístěná blízko sebe ovlivňují si navzájem obtékání, a tím i aerodynamické síly. Změnu těchto aerodynamických sil nazýváme interferencí.

Interference mezi trupem a křídlem
Středoplošník má nejmenší odpor a dolnoplošník má největší odpor. Velký odpor dolnoplošníku je z těchto důvodů. Trup je v oblasti zvýšené rychlosti nad křídlem a v koutu mezi křídlem a trupem se kombinuje vliv zúžení křídla s vlivem zúžení trupu - vzniká difusorový efekt (odr.23)


Obr.23

Podobné jevy jako mezi trupem a křídlem vznikají mezi gondolami motorů a křídlem. U vícemotorových letounů se první odtržení proudu na křídle objevuje zpravidla v oblasti gondol.

Interference křídel dvouplošníků
V tomto případě se interferenční odpor nezvětšuje proto, že se mění rychlost proudu. Konečnost rozpětí jednoho křídla zesiluje vlivy konečnosti rozpětí - indukovaný odpor a indukovaný úhel náběhu na druhém křídle. Nepříznivý vliv interference se zesiluje, přibližujeme-li obě křídla k sobě.

Interference mezi trupem a zemí
K tomuto jevu dochází při letu v blízkosti země. Blízkost země snižuje indukovaný odpor křídla. Křídlo v blízkosti země se chová podobně jako křídlo o větší štíhlosti daleko od země. Proto dochází k tzv. plování letounů s nízko položenými křídly v blízkosti země před přistáním.


Obr.24

Polára letounu

Polára letounu je diagram závislosti součinitele vztlaku cy na součiniteli odporu cx. Vytvoří se z poláry křídla přičtením vlivu trupu, gondol, ocasních ploch atd. a vlivu interference. Tyto vlivy znamenají obvykle pouze přídavný odpor (obr.25).


Obr.25