RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Obtékání křídla konečného rozpětí

Geometrické charakteristiky křídla

Velikost křídla je určena plochou půdorysu křídla S, která slouží současně za vztažnou plochu při určování aerodynamických součinitelů (obr. 9).


Obr.9


K dalším základním rozměrům křídla patří rozpětí, hloubka a střední aerodynamická tětiva. Rozpětí se zpravidla používá jako základní vztažný rozměr při řešení stranové stability a řiditelnosti letounu. Přibližná geometrická konstrukce střední aerodynamické tětivy pro lichoběžníkové křídlo je na obr.10. Střední aerodynamické tětiva je důležitá tím, že vzhledek k ní se vždy určuje poloha těžiště letounu.


Obr.10


Velmi důležitou charakteristikou křídla je štíhlost křídla. Dalším je zúžení křídla, aerodynamická osa, úhel šípu a úhel vzepětí (obr.9) Je-li na celém křídle použit jeden profil a profil má všude stejný úhel náběhu znamená to, že křídlo je aerodynamicky i geometricky nezkroucené. Často se však profily na konci a u kořene křídla liší nebo se nastavují na různé úhly náběhu. Pak na křídle je úhel geometrického zkroucení - mezi tětivami koncového a kořenového profilu, a úhel aerodynamického zkroucení - mezi směry nulového vztlaku koncového a kořenového profilu
Různé půdorysné tvary křídel ve vztahu ke štíhlosti, zúžení a úhlu šípu jsou na obr. 11


Obr.11

Polára křídla, vliv konečnosti rozpětí

Teorie aerodynamiky křídla o konečném rozpětí je velmi náročná oblast. Nebudu dále vysvětlovat vírovou teorii křídla, nosné víry a nebo skutečné rozložení indukovaných rychlostí na křídle. Pokusím se tyto fakta shrnout do celku, který bude snad všem jasný.
Tak jak je polára profilu, tak samozřejmě existuje i polára křídla o konečném rozpětí. Je pochopitelně jiná. V čem? Je jasné, že křídlo o konečném rozpětí bude mít mírně "horší" poláru a to díky indukovanému odporu a profilovému odporu (obr.12). Indukovaný odpor vzniká vlivem indukované rychlosti, která je výsledkem volných vírů, a směřuje tak že změnšuje úhel náběhu o tzv. indukovaný úhel náběhu. Proud, který přichází k profilu, je zešikmen. Rozdíl mezi úhlem náběhu a indukovaným úhlem náběhu se jmenuje efektivní neboli skutečný úhel náběhu.


Obr.12


Velmi významnou charakteristikou křídla na které záleží jaká bude polára, je štíhlost křídla (obr.13). Z obrázku je zřejmé, že křídla s velmi malou štíhlostí, aby dosáhla maximální součinitel vztlaku, musí být nastavena na velmi velký úhel náběhu, který může být až 40° - např. MIG 21 při přistání.


Obr.13


Šípové křídlo konečného rozpětí se chová stejně jako křídlo přímé, indukovaný odpor a indukovaný úhel náběhu jsou však poněkud větší a jsou jinak rozloženy po rozpětí než u přímého křídla.