RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Základní pojmy používané nejen v aerodynamice

Základní pojmy v jednoduché tabulce.

Pojem Vysvětlení
A
aerodynamické zkroucení změna úhlu nulového vztlaku podél rozpětí křídla
autostabilní profil profil s takovou zmenou polohy působiště vztlaku, že při změně úhlu náběhu vzniklý moment vrací profil směrem k původnímu úhlu náběhu
aerodynamický vztlak složka výsledné aerodynamické síly ve směru vztlakové osy
B
bod přechodu místo, v němž laminární mezní vrstva přechází do turbulentní
C
centráž vzdálenost těžiště letadla za náběžnou hranou, vyjádřená zpravidla v procentech délky střední aerodynamické tětivy
D
drak letadla konstrukce letadla bez pohonných jednotek, príslušenství a výstroje
G
geometrická štíhlost křídla poměr rozpětí křídla k jeho střední hloubce, popř. poměr druhé mocniny rozpětí k ploše křídla
geometrické zkroucení změna úhlu, který svírají tětivy jednotlivých profilů podél rozpětí křídla
H
hloubka profilu vzdálenost průmětů náběžné a odtokové hrany na tětivu profilu
hloubka křídla vzdálenost průmětů náběžné a odtokové hrany na tětivu profilu v rovině rovnoběžné s rovinou souměrnosti křídla
I
indukovaný odpor část odporu související se vznikem vztlaku a křídle konečného rozpětí
K
kýlovka nepohyblivá část svislých ocasních ploch
L
laminární mezní vrstva mezní vrstva, v níž je proudění tekutiny laminární
laminární profil profil, při jehož obtékání se v důsledku jeho tvaru vytváří po značné části potrchu laminární mezní vrstva
N
nosná plocha část draku vytvářející při letu rozhodující podíl vztlaku
M
mezní vrstva tenká vrstva tekutiny přiléhající k povrchu tělesa, v níž mají na pohyb tekutiny výrazný vliv viskózní síly
P
plocha křídla plocha průmětu obrysu křídla do roviny tětiv profilů
polára grafické znázornění závislosti součinitele vztlaku na součiniteli odporu
profilový odpor celkový odpor křídla zmenšený o indukovaný odpor
prohnutí střední křivky maximální vzdálenost střední křivky od tětivy profilu, měřená v procentech jeho hloubky
působiště vztlaku průsečík výsledné aerodynamické síly s přímkou totožnou se vztažnou tětivou
R
Reynoldsovo číslo poměr součinu rychlosti proudění a vztažné délky obtékaného tělesa ke kinematické vazkosti prostředí
rozpětí křídla vzdálenost průmětu nejvzdálenějších konců křídla do vodorovné roviny
S
stabilizátor pevná část vodorovných ocasnách ploch
střední křivka profilu křivka určující prohnutí profilu
svislé ocasní plochy SOP, svislé plochy, jak nepohyblivé tak i pohyblivé (kormidla)
směrovka pohyblivá část svislých ocasních ploch
T
tětiva profilu základní vztažná úsečka, která určuje souřadný systém definující geometrické tvary profilu a základní směr pro určení úhlu náběhu
turbulentní mezní vrstva mezní vrstva, v níž je proudění tekutiny turbulentní a vyznačuje se příčnými pohyby nahodilého charakteru
U
úhel nastavení křídla úhel mezi vztažnou tětivou křídla a směrem podélné osy letounu
úhel náběhu letadla úhel mezi podélnou osu letadla a směrem vektoru rychlosti
úhel náběhu profilu úhel mezi tětivou profilu a vektorem rychlosti
úhel nulového vztlaku úhel náběhu křídla, při němž vztlak je roven nule
úhel přetažení úhel náběhu, při němž vzniká intenzivní odtržení proudu na křídle nebi na profilu
úhel šípu úhel mezi danou vztažnou čarou podél rozpětí křídla a kolmicí na rovinu souměrnosti křídla, jako vztažná čára se obvykle užívá spojnice čtvrtinových bodů
úhel vzepětí úhel, který svírá příčná osa letadla s průmětem aerodynamické osy křídla do roviny kolmé na podélnou osu letadla
úplav oblast zvíření tekutiny za tělěsem, ve které se změnil celkový tlak
V
vztlaková čára grafické znázornění závislosti součinitele vztlaku na úhlu náběhu
vztlak síla působící proti směru tíhové síly
vzepětí vzdálenost aerodynamického středu koncového a kořenového profilu měřená ve směru normálné osy letadla
vodorovné ocasní plochy VOP, vodorovné plochy, jak nepohyblivé tak i pohyblivé (kormidla)
výškové kormidlo pohyblivá část vodorovných ocasních ploch
Z
zúžení křídla poměr hloubky křídla v rovině souměrnosti k hloubce na konci rozpětí

V sekci Teorie bylo čerpáno z :
Letecké názvosloví, Státní norma ČSN 31 001 z 22.12.1969
Přednášky VUT Brno katedry letadel, 1982-1987
Tecnický průvodce, díl II, Letecké mechanika, Ing. Dr. Oldřich Brůha, 1939
Luftschrauben fur Modellantriebe, Horst Schulze, 1978
Letecká příručka Aero, tech.ředitel Ing. A.Husník, 1936
Letecká příručka I, II a III, prof. Ing. František Sekanina
Aerodynamika a mechanika letu, Ing. Milan Daněk
Letecké modely, Modela, 1980-85
Letecké modelářství a aerodynamika, Ing. Bohumír Hoření, Ing. Jaroslav Lněnička, 1977
Modelářské motory I a II, Jiří Kalina, 1980