RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Letové vlastnosti stabilita

Stabilita je schopnost letadla vrátit se bez zásahu pilota do původního ustáleného stavu, ze kterého bylo vychýleno vnějším zásahem. Rozeznáváme pak stabilitu podélnou a stabilitu stranovou.

Stabilitu oběcně dělíme na:

  • Statická - není vlastně stabilitou v pravém slova smyslu. Statická stabilita zaručuje, že změní-li se úhly ofukování letounu vznikne aerodynamický moment, který se snaží natočit letoun tak, aby byl opět ofukován pod původními úhly odpovídajícími ustálenému letu.
  • Dynamická - stabilita letounu je zajištěna, vrátí-li se letoun do původního ustáleného stavu

Stabilitu letounu dělíme na:

  • Podélná stabilita
  • Příčná stabilita
  • Směrová stabilita

Podélná stabilita

Podélná stabilita patří k velmi důležitým charakteristikám letounu a prakticky rozhuduje o hodnocení podélných vlastností letounu. Představuje schopnost udržovat stálou rychlost letu (stálý úhel náběhu). Pro tento stav je velmi důležitá rovnováha momentů k těžišti letadla. Podélná stabilita je významě ovlivněna vzájemnou polohou těžiště letadla a neutrálního bodu. Poloha obou bodů bývá obvykle vztažena ke střední aerodynamické tětivě (SAT) a udává se v procentech její délky. Vzdálenost těžiště a neutrálního bodu se jmenuje statická zásoba. Aby byl let podélně stabilní, musí být těžiště letounu umístěno vždy před neutrálním bodem.

Příčná stabilita

Příčnou stabilitu nelze oddělit od směrové stability, protože jsou spolu provázány. Ke klonění dochází při letu s vybočením. Ke klonění dochází zejména vlivem vzepětí křídla. Při vybočení je letoun ofukován z boku a křídlo, na jehož stranu se letoun sune, je ofukováno více z dola, zatímco druhé křídlo je ofukováno spíše shora. Křídlo má pak větší vztlak. U druhého je to naopak. Vlivem rozdílu vztlaků vznikne klonivý moment. tento moment působí stabilizačním účinkem při kladném vzepětí křídla.

Vliv šípu křídla má stejný vliv na příčnou stabilitu jako je tomu u křídla s kladným vzepětí. Vliv šípu se však liší od vlivu vzepětí v tom, že vliv je velký při velkých úhlech náběhu a malý při malých úhlech náběhu.
Obr.33

Směrová stabilita

Dalším případem ze stranových pohybů je zatáčení vznikající při letu s vybočením, které vzniká zejména vlivem svislých ocasních ploch SOP. Při vybočení letadla o určitý úhel vznikne na SOP aerodynamická síla, která vyvolá zatáčivý moment k těžišti letounu. Tento moment má stabilizující účinnek a tento jev nazýváme statickou směrovou stabilitou. Příčnou a směrovou stabilitu nelze zkoumat odděleně a také není možné stranovou stabilitu rozdělovat na příčnou a směrovou.
Obr.34